Αποστολή


To Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΚΕΗΔ) είναι ένας φορέας μελέτης, εκπαίδευσης, σχεδιασμού και υποστήριξης της εφαρμογής σύγχρονων προσεγγίσεων και μεθοδολογιών για τη διακυβέρνηση, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το κέντρο, μέσα από την συνεχή συγκέντρωση της διεθνούς αλλά και της ελληνικής εμπειρίας πάνω σε κρίσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στοχεύει αφενός στην όσο το δυνατόν πιο άμεση και ολοκληρωμένη διάδοση των κανόνων και μεθόδων που προσφέρει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αφετέρου στην ευέλικτη εφαρμογή του πλήθους των δυνατοτήτων της στις εκάστοτε ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Το ΚΕΗΔ αποτελεί πρωτοβουλία πανεπιστημιακών εργαστηρίων και ερευνητικών κέντρων, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, επιχειρήσεων και οργανισμών πολιτών, υπό το συντονισμό του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην επιστημονική επιτροπή διοίκησης του ΚΕΗΔ συμμετέχουν καθηγητές ΑΕΙ, ερευνητές και στελέχη από Ελληνικά Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Φορείς με αποδεδειγμένη εθνική και διεθνή εμπειρία και εξειδίκευση στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το ΚΕΗΔ προφέρει στην Ελληνική κοινωνία και αγορά πρόσβαση σε περισσότερα από 100 εξειδικευμένα στελέχη – ερευνητές από Ελλάδα και εξωτερικό, ικανά να συμβάλλουν στην ανάλυση, στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην διάδοση καινοτομικών λύσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία.