Υλικό

Το υλικό που παράγει το ΚΕΗΔ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αποτελεί τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη σχετικού υλικού στην Ελληνική γλώσσα. Το υλικό είναι διαθέσιμο μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κέντρου και περιλαμβάνει:

  • Μελέτες για ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο διαδίκτυο
  • Εργαλεία για στελέχη και ερευνητές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Εργασίες Φοιτητών (πρωτότυπα εφαρμογών)
  • Βίντεο για διάφορα ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Παρουσιάσεις, προσβάσιμες σε όλους, για ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης